Nahrávám...

Divadla Kladno s.r.o.

IČO: 275 77 780  DIČ: CZ27577780

 Se sídlem Divadelní 1702, 272 01 Kladno

 

 

Všeobecné a obchodní podmínky upravující prodej a nákup vstupenek, zboží a poukazů prostřednictvím webových stránek Divadla anebo v pokladně Divadla

(dále jen “VOP“).

 

 

 1.  PŘEDMĚT ÚPRAVY VOP
  1. Tyto VOP společnosti Divadla Kladno s.r.o., IČO: 275 77 708, se sídlem Divadelní 1702, Kladno, DIČ: CZ27577780 (dále jen „Divadlo“) upravují práva a povinnosti mezi Divadlem na straně jedné a Zákazníky na straně druhé vyplývající z
   1. prodejů a nákupů Vstupenek na kulturní či jiné obdobné Akce uvedené v programové nabídce Divadla, a to prostřednictvím Webových stránek Divadla anebo v Pokladně Divadla (viz kapitola C.),
   2. prodejů a nákupů Poukazů nabízených prostřednictvím Webových stránek Divadla anebo v Pokladně Divadla (viz kapitola D.),
   3. prodejů a nákupů Zboží nabízeného prostřednictvím Webových stránek Divadla anebo  v pokladně Divadla (viz kapitola E).
  2. Veškeré smluvní vztahy mezi Divadlem a Zákazníky se podpůrně řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“).
  3. VOP jsou v rámci Webových stránek Divadla každému přístupné.

 

 1.  DEFINICE POJMŮ
  1. Pro účely těchto VOP a vztahů mezi Divadlem a Zákazníky mají níže uvedené pojmy následující význam:
 •  „Akce“: Divadelní představení, koncertní či jiné kulturní akce, jako mohou být výstavy, workshopy, audiovizuální a obdobné projekce, v předem určeném termínu a v předem určeném místě konání;
 •  „Pořadatel“: Divadlo anebo případně i kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba pořádající Akci uvedenou v programové nabídce Divadla na svou vlastní právní a ekonomickou zodpovědnost, zajišťující též organizaci konkrétní Akce;
 •  „Spotřebitel“: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, není-li výslovně uvedeno jinak;
 •  „Zákazník“: Osoba užívající služeb Divadla prostřednictvím Prodejního systému pro uzavření smluvního vztahu s Divadlem za účelem účasti na Akci anebo za účelem koupě Zboží anebo Poukazů, a to i před vznikem tohoto smluvního vztahu;
 • Prodejní systém“: Prodejní síť Colosseum Ticket společnosti Perfect System, s.r.o., užívaná Divadlem a umožňující Zákazníkům provádět zejména on-line rezervace a nákup Vstupenek a Poukazů, ale rovněž on-line rezervace a nákup Zboží prostřednictvím Webových stránek a E-shopu Divadla anebo v Pokladně;
 •  „Vstupenka“: Cenina vydaná Divadlem prostřednictvím Prodejního systému, opravňující držitele Vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v kapitole C těchto VOP. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s Návštěvním řádem místa konání Akce, podřizuje se pokynům Divadla a/nebo jiného Pořadatele Akce a podmínkám Akce, které se k ní vážou. Každý divák musí mít vlastní platnou Vstupenku. Platí to i v případě dětí, bez ohledu na jejich věk;
 • Webové stránky“: Internetové stránky Divadla na adrese www.divadlolampion.cz;
 • „E-shop Divadla“: Internetový prodejní systém přístupný přez internetové stránky Divadla, ale i samostatně na E-Shopu s názvem “Exkluzivně z MDK a Divadla Lampion“ umožňující on-line rezervace a nákup Zboží;
 • „Poukaz“: Cenina s omezenou (určenou) platností vydaná Divadlem prostřednictvím Prodejního systému. Jednotlivé druhy Poukazů včetně způsobu jejich zakoupení a uplatnění jsou uvedeny v kapitole D těchto VOP;
 • Pokladna“: Kamenná pokladna Divadla, Divadelní 1702, Kladno, kde lze osobně formou hotovostní nebo bezhotovostní platby kartou přímo zakoupit Vstupenky, Poukazy a Zboží nebo na základě rezervačního čísla vyzvednout a uhradit rezervované Vstupenky, či na základě čísla objednávky vyzvednout Zboží předem uhrazené on-line nákupem. Provozní dobu Pokladny stanovuje Divadlo a je uvedena na Webových stránkách;
 •  “Zboží”: Věc nabízená Divadlem k prodeji Zákazníkovi prostřednictvím E-shopu  nebo   v Pokladně.
 1. VSTUPENKY
  1. Tato část VOP (kapitola C.) upravuje práva a povinnosti mezi Divadlem či jiným Pořadatelem Akce na straně jedné a Zákazníky na straně druhé vyplývající z prodejů a nákupů Vstupenek nebo přímých prodejů a nákupů elektronických Vstupenek, dále jen E-Vstupenek na Akce uvedené v programové nabídce Divadla.

 

I.Smluvní vztahy

 1. Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je dle okolností každé jednotlivé Akce zpravidla Divadlo, anebo jim může být i jiný Pořadatel, který na základě zvláštní smlouvy s Divadlem pořádá, realizuje a nabízí Akci v programové nabídce Divadla.
 2. Zákazník koupí Vstupenky /E-vstupenky/ uzavírá smlouvu s Divadlem anebo s jiným Pořadatelem Akce, jejímž obsahem je poskytnutí kulturní služby v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek /E-Vstupenek/ na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky /E-Vstupenky/, to vše za podmínek stanovených:
  1. v pokynech zveřejněných Divadlem anebo jiným Pořadatelem Akce, a dále
  2. v těchto VOP; dále jen „Smlouva o účasti na akci“).
 3. Pro účely těchto VOP je zakoupením Vstupenky /E-Vstupenky/ označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Divadla anebo jiného Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Divadla anebo přímo u jiného Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto VOP.
 4. Využitím služeb Prodejního systému a užitím nebo registrací na Webových stránkách Zákazník vstupuje rovněž do vztahu s Divadlem v rozsahu uvedeném v těchto VOP, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb Prodejního systému a vyjadřuje svoji výslovnou vůli a souhlas být vázán VOP.

 

II.VOP provádění přímých koupí, rezervací a vyzvedávání Vstupenek

 1. Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat a vyzvednout následujícími způsoby:
  1. přímo v pokladně;
  2. prostřednictvím Webových stránek provést on-line rezervaci, s následným osobním vyzvednutím a úhradou tištěných Vstupenek v Pokladně;
  3. prostřednictvím Webových stránek provést přímo on-line nákup E-Vstupenek.
 2. Na jednu on-line rezervaci /koupi/ lze rezervovat /koupit/ maximálně 6 Vstupenek /E- Vstupenek/, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 3. Při provádění přímých koupí E-Vstupenek či rezervací Vstupenek lze buď provést registraci Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webových stránek, anebo provést rezervaci Vstupenek či přímou koupi E-Vstupenek i bez předchozí registrace Zákazníka (v druhém uvedeném případě Zákazník však musí vyplnit údaje nezbytné pro provedení a dokončení procesu rezervace Vstupenek či přímé koupě E-Vstupenek).
 4. Zákazník je povinen jak při registraci Zákazníka v registračním formuláři, tak také při pouhém uvedení nezbytných údajů bez předchozí registrace Zákazníka uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat.
 5. Zákazník má možnost rezervovat Vstupenky nebo přímo zakoupit E-Vstupenky na volná místa v plánu sálu z možných cenových úrovní požadované Akce.
 6. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na rezervaci Vstupenek nebo přímou koupi E- Vstupenek překontrolovat správnost vytvořeného požadavku.

 

III.Přímé zakoupení E-Vstupenek prostřednictvím on-line platby

 1. Zákazník může postupem uvedeným na Webových stránkách přímo zakoupit E-Vstupenky prostřednictvím on-line platby.
 2. Platba E-Vstupenek je prováděna přes platební bránu kartou Zákazníka.
 3. E-Vstupenky uhrazené on-line platbou jsou vždy prodávány za plnou cenu bez možnosti uplatnění slev, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 4. E-Vstupenky uhrazené on-line platbou musí být Zákazníkem před vstupem do místa konání Akce předloženy v elektronické nebo tištěné podobě. Pouhé potvrzení o zaplacení není považováno za Vstupenku opravňující jejího držitele ke vstupu na Akci v místě konání Akce.
 5. Divadlo ani jiný Pořadatel Akce neodpovídá za žádné komplikace způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním E-Vstupenky. Dodatečnými úpravami se E-Vstupenka stává neplatnou. Vstup na Akci bude umožněn pouze na základě E-Vstupenky, která bude předložena jako první. Při případném dalším předložení E-Vstupenky nebo její kopie nebude vstup na Akci povolen bez ohledu na to, kdo ji předloží. Padělání E-Vstupenky je trestné.

 

IV.Rezervace Vstupenek s osobním vyzvednutím a uhrazením v Pokladně

 1. Zákazník si může postupem uvedeným na Webových stránkách Vstupenky rezervovat na dobu stanovenou v Potvrzení rezervace a následně osobně uhradit a vyzvednout v tištěné formě v Pokladně.
 2. Divadlo si vyhrazuje právo v ojedinělých či odůvodněných případech jednostranně i bez souhlasu Zákazníka vybraná místa v jeho rezervaci o jedno, dvě místa (sedadla) posunout.
 3. Rezervace Vstupenek (internetová rezervace) je službou Divadla garantující Zákazníkovi po dobu platnosti rezervace možnost koupě a vyzvednutí Vstupenek na základě rezervačního čísla v Pokladně.
 4. Divadlo si vyhrazuje právo na vybrané termíny nebo tituly rezervace neumožnit a Vstupenky nabízet pouze formou přímého prodeje on-line a v pokladně.

 

V.Hromadné objednávky a objednávky na fakturu prostřednictvím emailu

 1. Hromadné objednávky a objednávky Vstupenek na fakturu lze učinit prostřednictvím emailové adrese predplatne@divadlokladno.cz.
 2. Písemné objednávky s výjimkou předběžných objednávek na dopolední představení pro školy mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na Akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných Vstupenek se specifikací dané Akce a úplné identifikační a fakturační údaje Zákazníka. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany Divadla je Smlouva o účasti na Akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná.

 

VI.Ceny Vstupenek a pravidla uplatňování případných slev

 1. Cena Vstupenky je uvedena na Webových stránkách. Platná je vždy cena v momentě nákupu.
 2. Divadlo si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to zejména z pokynu jiného Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH.
 4. Divadlo (anebo jiný Pořadatel Akce) může vymezit pro jednotlivé Akce vedle Vstupenek v základních cenách Vstupenky s možností uplatnění slevy apod., podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webových stránkách, případně v Pokladně.
 5. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při nákupu v Pokladně. Jednotlivé druhy nabízených slev nelze kombinovat. Počet zlevněných vstupenek na každou Akci je omezený a slevy jsou poskytovány jen do určených cenových zón. Slevu nelze vymáhat. Při vstupu na místo konání Akce je hledištní personál oprávněn vyzvat držitele zlevněné Vstupenky k předložení dokladu opravňujícího k poskytnuté slevě (doklad totožnosti, doklad o studiu, průkaz ZTP a ZTP/P apod.). V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

 

VII.Zrušení Akce, programové změny, vrácení vstupného a výhrady Divadla

 1. Divadlo nebo jiný Pořadatel si vyhrazují právo změny programu, účinkujících a termínů.
 2. Při zrušení nebo programové změně Akce má Zákazník nárok na výměnu Vstupenek nebo vrácení vstupného v nejbližším možném termínu. V těchto případech se řídí pokyny obchodního oddělení Divadla či Pokladny nebo pokyny jiného Pořadatele Akce.
 3. Nebude-li v konkrétním případě určeno jinak, vstupné za Vstupenky zakoupené v Pokladně se vrací v Pokladně. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného Divadlo bezhotovostní formou, s výjimkou E-Vstupenek, které se nevracejí, je Zákazník při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Pokladny nebo v případě hromadných objednávek do obchodního oddělení Divadla.
 4. Divadlo je oprávněno vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě pokynu jiného Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Divadlu ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli.
 5. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vrácení ceny Vstupenek v Pokladně, na Webových stránkách, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese  predplatne@divadlokladno.cz.

 

VIII.Reklamace

 1. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek, po stažení /přijetí E-Vstupenek/ jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek /E-Vstupenek/ a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Pokladny, anebo v případě stažení /přijetí E-Vstupenek/ na e-mailovou adresu predplatne@divadlokladno.cz.
 2. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek provozu Pokladny nebo provozu Webových stránek není předmětem reklamace.
 3. Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Pokladny na základě předložení takové Vstupenky Zákazníkem nebo v případě E-Vstupenek obchodní oddělení Divadla.
 4. Divadlo nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou jiným Pořadatelem.
 5. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.
 6. Divadlo nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací obsažených v nabídce Akcí, pořádaných jiným Pořadatelem a nabízených v rámci programové nabídky Divadla na Webových stránkách, s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
 7. Zakoupením Vstupenek souhlasí Zákazník se zněním těchto VOP.
 8. Zakoupené (uhrazené) Vstupenky /E-Vstupenky/ není možné dle § 1837, j) OZ vracet zpět, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.
 9. Povinnosti Zákazníka po provedení rezervace Vstupenek nebo po nákupu E-Vstupenek prostřednictvím Webových stránek:
  1. v případě volby vyzvednutí Vstupenek v Pokladně si Zákazník neprodleně po provedení rezervace Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne číslo a dobu platnosti jeho rezervace;
  2. v případě neobdržení potvrzovacího emailu, nebyla rezervace řádně dokončena;
  3. Zákazník, který je registrovaným uživatelem Webových stránek, může svou rezervaci včetně čísla rezervace dohledat po přihlášení do svého účtu na Webových stránkách;
  4. v případě volby osobního vyzvednutí Vstupenek v Pokladně je Zákazník povinen si Vstupenky vyzvednout osobně v Pokladně ve lhůtě stanovené platností rezervace;
  5. v případě nevyzvednutí Vstupenek ve stanovené lhůtě dochází k automatickému propadnutí rezervace;
  6. Divadlo v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí Vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu Pokladny;
  7. v případě volby E-Vstupenek si Zákazník neprodleně po nákupu E-Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne příslušné E-Vstupenky k vytištění/stažení;
  8. v případě neobdržení potvrzovacího emailu oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu predplatne@divadlokladno.cz;
  9. Zákazník, který je registrovaným uživatelem, může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na Webových stránkách a předmětné E-Vstupenky si vytisknout/stáhnout;
  10. Zákazník je povinen si E-vstupenky vytisknout/stáhnout bez zbytečného odkladu;
  11. Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností Zákazníka po úhradě ceny E- Vstupenek prostřednictvím Webových stránek nebude brán zřetel;
  12. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.
 10. Divadlo ani jiný Pořadatel Akce nenesou žádnou odpovědnost za vnímání umělecké hodnoty Akce Zákazníkem.

 

 1. POUKAZY
  1. Tato část VOP (kapitola D.) upravuje práva a povinnosti mezi Divadlem na straně jedné a Zákazníky na straně druhé vyplývající z prodejů, nákupů a uplatňování níže uvedených druhů Poukazů.
  2. Poukaz nelze uplatnit po uvedeném datu platnosti. Platnost Poukazu nelze prodloužit. Po vypršení platnosti Poukazu jeho hodnota propadá bez nároku na náhradu. Poukaz nelze vrátit ani směnit za peníze. Poukaz není sám o sobě Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

       3.

 1. Dárkový Poukaz je určen k jednorázovému nákupu Vstupenek, a nebo při nákupu E- Vstupenek on-line a následnému vyzvednutí osobně v Pokladně.
 2. Po uplatnění kódu se Dárkový poukaz stává neplatným. Při zrušení nebo programové změně Akce má Zákazník právo na vrácení ceny Vstupenek, které zakoupil na základě uplatnění Dárkového Poukazu.
 3. Při zrušení nebo programové změně Akce bude Zákazníkovi tato poukázka vrácena s tím, že bude-li platnost této vrácené poukázky kratší než tři měsíce od termínu zrušení nebo programové změny Akce, bude tato poukázka vrácena s vyznačenou novou platností, a to na tři měsíce od termínu zrušení nebo programové změny Akce.

 

 1.  PRODEJ A NÁKUP ZBOŽÍ
  1. Tato část VOP (kapitola E.) upravuje práva a povinnosti mezi Divadlem na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé vyplývající z Internetový prodejní systém přístupný přez internetové stránky Divadla, ale i samostatně na E-Shopu s názvem “Exkluzivně z MDK a Divadla Lampion“ umožňující on-line rezervace a nákup Zboží

I.Smluvní vztahy

 1. Smluvní vztah mezi Divadlem (prodávajícím) a Zákazníkem (kupujícím) je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto VOP.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Divadlem (prodávajícím) na Webové stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením Zákazníkem (kupujícím) v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky Divadlu (prodávajícímu) (dále jen “objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Divadlo (prodávající) dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Divadlo (prodávající) je povinno neprodleně Zákazníkovi (kupujícímu) potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem (kupujícím) v jeho objednávce.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Divadlu (prodávajícímu) závazek odevzdat zboží Zákazníkovi (kupujícímu) a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Zákazníkovi (kupujícímu) vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit Divadlu (prodávajícímu) kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy Zákazník (kupující) výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito VOP detailně seznámil.
 7. Na tyto VOP byl Zákazník (kupující) dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
 8. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II.Specifikace Zboží a cena Zboží

 1. Označení Zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého Zboží uveden přímo v E-shopu.
 2. Cena Zboží je u každého zboží uvedena přímo v E-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků s výjimkou případných nákladů na dodání.
 3. Za podmínek stanovených v těchto VOP bude Divadlo (prodávající) účtovat Zákazníkovi (kupujícímu) nad rámec ceny Zboží náklady na dodání Zboží Zákazníkovi (kupujícímu).
 4. Kupní cena Zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného Zboží uvedené v E-shopu v době odeslání objednávky Zákazníkem (kupujícím). Divadlo (prodávající) je oprávněno ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

III.Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník (kupující) uhradit Divadlu (prodávajícímu) následujícími způsoby:
  1. v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v Pokladně Divadla na adrese: Divadelní 1702, 272 01 Kladno;
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. …………/……, vedený u …….. banky (dále jen „“účet Divadla (prodávajícího)“);
 2. Divadlo (prodávající) nepožaduje od Zákazníka (kupujícího) zálohu či obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčeny podmínky ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je Zákazník (kupující) povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka (kupujícího) uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Divadla (prodávajícího).
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Divadlem (prodávajícím) Zákazníkovi (kupujícímu) nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Divadlo (prodávající) ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi (kupujícímu) daňový doklad – fakturu. Divadlo (prodávající) je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Divadlo (prodávající) Zákazníkovi (kupujícímu) po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka (kupujícího).
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je Divadlo (prodávající) povinen vystavit Zákazníkovi (kupujícímu) účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.Dodací podmínky

 1. Zboží bude Zákazníkovi (kupujícímu) dodáno na adresu, kterou Zákazník (kupující) uvede v objednávce, a to prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb, jímž je PPL CZ, s.r.o., nebo bude připraveno k vyzvednutí v Pokladně ve všední dny od 12.00 do 18.00 hod. Zákazník (kupující) po potvrzení objednávky vyčká na informační e-mail o termínu vyzvednutí/zaslání zásilky.
 2. Zboží bude Zákazníkovi (kupujícímu) odesláno nebo připraveno k odběru nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není na internetové stránce Divadla, ale i samostatně na E-Shopu s názvem “Exkluzivně z MDK a Divadla Lampion“ uvedeno jinak. Zásilka bude obsahovat objednané Zboží a prodejní doklad.
 3. Náklady na dodání Zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání Zboží, které je Zákazník (kupující) povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny Zboží, činí v případě dodání poskytovatelem přepravních služeb, PPL, s.r.o., částku ve výši 110,-Kč, ledaže se jedná o případy, kdy Divadlo (prodávající) Zákazníkovi (kupujícímu) náklady na dodání Zboží neúčtuje.
 4. Vyzvednutí Zboží v Pokladně Divadla (prodávajícího) není zpoplatněno.
 5. Zákazník (kupující) souhlasí s tím, aby Divadlo (prodávající) poskytlo vybranému poskytovateli přepravních služeb, údaje týkající se Zákazníka (kupujícího), a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží.
 6. Divadlo (prodávající) Zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 7. Vyžaduje-li to povaha Zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je Divadlo (prodávající) povinno jako součást dodávky dodat Zákazníkovi (kupujícímu) takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému Zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání Zboží.

 

V.Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Je-li Zákazník (kupující) Spotřebitelem, vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka (kupujícího) převzetím Zboží od poskytovatele přepravní služby.
 2. Není-li Zákazník (kupující) Spotřebitelem, odevzdá Divadlo (prodávající) Zboží   Zákazníkovi (kupujícímu) předáním poskytovateli přepravních služeb k přepravě pro Zákazníka (kupujícího) a umožní Zákazníkovi (kupujícímu) uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči poskytovateli přepravních služeb.
 3. Na Zákazníka (kupujícího), který není Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Zboží předáním věci poskytovateli přepravních služeb pro přepravu do místa určení uvedeného v objednávce.

 

VI.Nároky z vad Zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě.
 2. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 3. Nároky kupujícího z vad Zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
 4. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného Zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad Zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad Zboží.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

VII.Právo Zákazníka (Spotřebitele) odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení této kapitoly E., článku VII. VOP se vztahují výhradně na Zákazníka (kupujícího), který je Spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „Spotřebitel“, je tím míněn Zákazník (kupující), který je Spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí Zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) Zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Divadlu (prodávajícímu) oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Divadlu (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného Zboží Divadlu (prodávajícímu) nese v takovém případě Spotřebitel.
 4. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Divadlo (prodávající) bez zbytečného odkladu, tj. do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve, než Spotřebitel (kupující) vrátí Divadlu (prodávajícímu) Zboží zpět, finanční částku za cenu Zboží, kterou od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem.
 5. Divadlo (prodávající) vrátí Spotřebiteli přijatou finanční částku jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Částka uhrazená Spotřebitelem za náklady na dodání Zboží se nevrací.
 6. Spotřebitel odpovídá Divadlu (prodávajícímu) pouze za snížení hodnoty předmětného Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

F.ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Informace o tom, jak Divadlo zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete zde: https://www.divadlolampion.cz/cz/gdpr
 2. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ MIMOSOUDNÍ CESTOU: V případě, že dojde mezi Divadlem a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze Smlouvy o účasti na akci, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník, který je Spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
 3. Zákazník, který je Spotřebitelem, může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou   komisí   na   adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Ustanovení směřující k ochraně Spotřebitele dle právních předpisů a těchto VOP se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Divadlem anebo jiným Pořadatelem vstupují jako podnikatelé.
 5. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) OZ nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
 6. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.
 7. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 01. 2021 a Divadlo si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

 

$('.cookie-consent-why-but').hide();